Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Pasjonatów Gier Fabularnych „Silesian Games”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Ciepłej 9-11/1G we Wrocławiu, 50-524.

 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, organizowania i wspierania gier fabularnych tj. wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, przeznaczonych dla każdej grupy wiekowej, w szczególności młodzieży i młodych dorosłych.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie gier fabularnych o tematyce edukacyjno-kulturalnej,

 2. organizację terenowych gier fabularnych, promujących kulturę fizyczną, turystykę i krajoznawstwo,

 3. angażowanie młodzieży w realizowanie działań statutowych na zasadzie wolontariatu,

 4. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,

 5. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

 6. tworzenie wydarzeń o charakterze międzynarodowym, zapraszanie uczestników zagranicznych,

 7. wspieranie organizacji pożytku publicznego i innych organizacji działających w sferze zadań publicznych.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i posiada rekomendację członka Zarządu.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§ 11

  1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i posiada rekomendację członka Zarządu .

  2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji

 

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

  3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

  2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

  3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

  4. wykluczenia przez Zarząd:

   • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

   • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez pół roku.

 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

 

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4.. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku

bezczynności Zarządu.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.

 

Zarząd

§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

 

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania członków przez zarząd w określonym terminie

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 27

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej;

b. dotacje, subwencje, udziały, lokaty;

c. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie tworzenia gier fabularnych i organizacji wydarzeń w/w § 8.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą dnia 7. stycznia 2022r.